Alert Police Unit

Airsoftový team. Vitajte na stránke. Здраствуй! Welcome! Willkommen!

Náš znak

Novinky


Nevieš kam na akciu? pozri www.respawn.sk

Recenzia COBRA MT975C www.airosft...

Zákon o strelných zbraniach a strelive www.bnk.webgarden.cz/n...

Čo je milsim? www.bnk.webgarden.cz/c...

Anders Russell. Vojna nie je o tom, kto má pravdu, ale o tom, kto zostane.

*VTIP* N/A

SR vlajka

Kalendář

Vyberte jazyk:


poznámka: preklad zabezpečil Google Translate. Chyby v preklade a nezrozumiteľnosť sa vyskytujú

Niečo o airsofte

Zákon o strelných zbraniach a strelive

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 1 Účel zákona

(1) Tento zákon ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní (ďalej len zbraň ) a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji ozbrojených síl Slovenskej republiky, 1) ozbrojených bezpečnost-ných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov iných štátov počas ich pobytu na území Slovenskej republiky alebo počas ich preletu nad územím Slovenskej republiky, 2)
b) zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené na výskumno-vývojové účely držané subjektmi uvedenými v písmene a), Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
c) zbrane a strelivo využívané pri overovaní zbraní a streliva autorizovanou osobou, 3)
d) zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov alebo obcí, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, 4)
e) zbrane a strelivo, ktoré sú zbierkovými predmetmi5) múzea alebo galérie zriadených alebo založených orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou,
f) zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc subjektmi uvedenými v písmenách a) až c) len pre ich potrebu.

§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) zbraňou zariadenie, v ktorom sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie; zbraňou sú aj jej hlavné časti, a to hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, valec revolvera, mechanizmus záveru,
b) strelivom súhrnné označenie nábojov, nábojok a striel do zbraní,
c) druhom zbrane

1. palná zbraň zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri chemickej reakcii,
2. plynová zbraň zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení stlačeného vzduchu alebo iného plynu,
3. mechanická zbraň zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie nahromadenej mechanickým pôsobením,

4. expanzná zbraň palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanz- ných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojok s granulami,
5. guľová zbraň druh palnej zbrane s hlavňou (hlavňami) na streľbu guľovými nábojmi alebo guľovými strelami, prípadne špeciálnymi nábojmi alebo strelami do guľovej zbrane,
6. broková zbraň druh palnej zbrane s hlavňou (hlavňami) na streľbu brokovými nábojmi (s hromadnou alebo jednotnou strelou), prípadne špeciálnymi nábojmi do brokovej zbrane,
7. kombinovaná zbraň viachlavňová palná dlhá zbraň na poľovné účely s brokovou hlavňou a guľovou hlavňou (hlavňami),
8. krátka zbraň strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná jednou rukou,
9. dlhá zbraň strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne presahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka presahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná obidvomi rukami,
10. samočinná zbraň palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia umožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,
11. samonabíjacia zbraň palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia neumožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,
12. opakovacia zbraň jednohlavňová palná zbraň so zásobovacím zariadením (zásobník, nábojová schránka), v ktorej sa vsunutie náboja do nábojovej komory, vytiahnutie a vyhodenie nábojnice a napnutie bicieho mechanizmu vykonáva ručným ovládaním záveru, alebo palná zbraň s via-cerými nábojovými komorami, napríklad usporiadanými v otočnom valci (revolver),
13. jednovýstrelová zbraň jednohlavňová alebo viachlavňová palná zbraň bez zásobovacieho zariadenia; mechanizmus zbrane sa obsluhuje ručne a pred každým výstrelom je potrebné do zbrane vložiť náboj (náboje),
14. historická zbraň palná zbraň určená len na čierny prach, vybavená pre každú hlaveň alebo nábojovú komoru perkusným zámkom a komínkom na perkusnú zápalku alebo starším systémom zapaľovania alebo ručná palná zbraň skonštruovaná na použitie jednotného náboja, vyrobená alebo jej model vyvinutý najneskôr do 31. decembra 1890,
15. vojenská zbraň palná zbraň, ktorá je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu, 6) s výnimkou zbraní označených civilnou overovacou značkou,
16. znehodnotená zbraň zbraň, ktorá bola znehodnotená postupom podľa tohto zákona,

d) druhom streliva
1. prebíjané strelivo laborované strelivo pre vlastnú potrebu na športové alebo poľovné účely za použitia príslušnej technológie, pri ktorom sa používajú nové alebo už použité komponenty,
2. skúšobné strelivo strelivo určené na preskúšanie zbraní podľa osobitného predpisu, 3)
3. strela teleso určené na vystrelenie zo zbrane na účel zasiahnutia cieľa alebo vyvolania iného efektu,
4. jednotná strela teleso určené na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktoré sa po opustení hlavne nerozdelí,
5. hromadná strela teleso, súbor telies alebo látka v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve určená na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktorá sa po opustení hlavne rozdelí,

6. priebojná strela strela, ktorej jadro alebo celá strela je vyhotovená z tvrdého materiálu,
7. výbušná strela zložená plášťová strela obsahujúca výbušnú zlož, ktorá po zasiahnutí cieľa exploduje,
8. zápalná strela zložená plášťová strela obsahujúca zápalnú zlož, ktorá sa po zasiahnutí cieľa alebo po styku so vzduchom vznieti,
9. expanzná strela strela, ktorej účinok v cieli je zvýšený jej deformáciou, ktorou je zväčšený jej priemer, a táto deformácia je spôsobená dutinou v hrote strely,
10. náboj celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a strely alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu,
11. nábojka celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanznej zbrane, pracovného expanzného prístroja alebo zvláštneho expanzného prístroja, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože; môže obsahovať výmetovú náplň, granuly, chemickú dráždivú alebo paralyzujúcu látku,
12. vojenské strelivo strelivo, ktoré je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu, 6)
13. zápalka súčasť náboja obsahujúca zápalkovú zlož, ktorá sa nárazom alebo iným spôsobom vznieti a zapáli výmetovú náplň,

e) držaním zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak,
f) nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta,
g) manipuláciou so zbraňou alebo strelivom akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy,
h) prenechaním zbrane alebo streliva poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať,
i) rezom zbrane alebo streliva úprava zbrane alebo streliva postupom podľa tohto zákona, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane alebo streliva a zbraň alebo strelivo nie sú streľbyschopné,
j) expanzným prístrojom pracovný prístroj, v ktorom je primárnym zdrojom energie výbušná látka obsiahnutá v strelive do expanzných prístrojov,
k) miestom pobytu adresa trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky7) alebo adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 8)
l) zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie osoba, ktorá zodpovedá za plnenie povinností pri manipulácii so zbraňou a strelivom a pri ich skladovaní a ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
m) strelnicou súbor zariadení a priestorov určených na bezpečnú streľbu zo zbrane.

§ 3 Rozdelenie zbraní a streliva

(1) Zbrane a strelivo sa na účely tohto zákona rozdeľujú na

a) zbraň kategórie A,
b) zbraň kategórie B,
c) zbraň kategórie C,
d) zbraň kategórie D,
e) strelivo do zbraní kategórií A až D, ktoré nie je zakázané.

(2) V pochybnostiach o zaradení zbrane alebo streliva podľa odseku 1 rozhoduje ministerstvo na základe odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku svojho útvaru, ktorý je zapísaný v zozname ústavov a iných pracovísk špecializovaných na znaleckú činnosť.9)

§ 7 Zbraň kategórie D

Zbraňou kategórie D je

a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne do 7, 5 J,
b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,
c) expanzná zbraň,
d) mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,
e) historická zbraň,
f) iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.

§ 14

Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A a C zbrojnej licencie vedie evidenciu o predaji zbraní kategórie D v záznamovej knihe, ktorej spôsob vedenia a náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 55

Zabezpečenie zbraní a streliva

(1) Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.

(2) Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorí držia menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov, sú povinní zbrane a strelivo zabezpečiť v uzamykateľnom trezore.

(3) Ručná zbraň kategórie A a viac než 10 držaných zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac než 10 000 kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom skriňovom trezore.

(4) Ručné zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 v počte viac než päť držaných kusov, zbraň kategórie A, ktorá nie je ručnou zbraňou, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C v počte viac než 20 držaných kusov, alebo viac než 20 000 držaných kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom trezore, v uzamknutej miestnosti alebo v samostatnom objekte; tieto zbrane musia byť zabezpečené poplachovým systémom na hlásenie narušenia.

(5) Vystavovaná zbraň alebo strelivo vo výkladoch musia mať v prevádzkovej dobe zabezpečenú uzamykateľnú otvárateľnú stenu výkladu; mimo prevádzkovú dobu sa pri ich zabezpečení postupuje podľa odsekov 1 až 4.

(6) Zbraň musí byť zabezpečená v nenabitom stave, to znamená, že zbraň nie je nabitá strelivom v zásobníku, nábojovej schránke, nábojovej komore hlavne alebo v nábojových komorách valca revolvera.

(7) Ak má zbraň odnímateľný zásobník na náboje, zásobník sa ukladá oddelene od zbrane a musí byť uzamknutý samostatným zámkom. Zásobníky môžu byť uložené spolu so strelivom. Zásobník môže byť uložený so zbraňou len vtedy, ak ide o zbraň určenú na predaj v rámci podnikateľskej činnosti a výrobca zbraň zabalil spoločne so zásobníkom.

(8) Kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov musia byť zabezpečené tak, aby k nim nemala prístup nepovolaná osoba. Ak ide o právnické osoby alebo podnikateľa, musia byť náhradné kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov u vedúceho zamestnanca právnickej osoby alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie v zapečatenej schránke alebo zapečatenej obálke.

(9) Držiteľ zbrane kategórie D je povinný zbraň alebo strelivo do nej riadne zabezpečiť proti jej zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.

(10) Zo zbrane uvedenej v § 7 písm. a), d) a e) sa môže strieľať len na strelnici (§ 49); táto zbraň musí byť označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu.3)

(11) Streľba zo zbrane uvedenej v § 7 písm. b), c) a f) je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku.

§ 56

Zverenie, vypožičanie a prenájom zbrane a streliva

(1) Zverenie zbrane alebo streliva je prenechanie zbrane alebo streliva inej osobe pod dohľadom osoby uvedenej v odseku 4 písm. c), odseku 6 alebo odseku 8.

(2) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu, iba počas

a) športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je streľba,
b) praktického streleckého výcviku,
c) prípravy na budúce povolanie súvisiace s držaním alebo nosením zbrane alebo praktického streleckého výcviku na skúšky z poľovníctva,
d) výučby brannej prípravy alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba, opravy a skúšky zbrane a streliva, alebo
e) filmovej alebo divadelnej činnosti, ak ide o zbraň upravenú na streľbu nábojkami alebo cvičnými nábojmi.

(3) Držiteľ skupiny F zbrojnej licencie môže zveriť zbraň a strelivo do tejto zbrane na poľovné účely v poľovnom revíre pod dohľadom osoby uvedenej v odseku 4 písm. c) osobe, ktorá nemá zbrojný preukaz, ak je táto osoba držiteľom platného poľovného lístka.

(4) Ak držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie zverí zbraň alebo strelivo do používania fyzickej osobe podľa odsekov 1 a 2, je povinný

a) poučiť túto osobu o bezpečnej manipulácii so zbraňou a strelivom,
b) dbať o nutnú opatrnosť,
c) zaistiť prítomnosť osoby, ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie, ktorá zaistí bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom.

(5) Zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní možno zveriť fyzickej osobe len na dobu nevyhnutne potrebnú, a to iba na vykonanie streľby na strelnici, ak nejde o streľbu zo zbrane uvedenej v odseku 2 písm. e) a v odseku 3.

(6) Pri výučbe, príprave alebo súťažiach, ktorých súčasťou je streľba, môže osoba vo veku od 12 rokov do 18 rokov používať zbraň iba v prítomnosti osoby staršej ako 25 rokov, ktorá je držiteľom skupiny A, B, C, D alebo E zbrojného preukazu najmenej tri roky; tá je povinná zaistiť bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom.

(7) Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže vypožičať alebo prenajať zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C inému držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu len spolu s preukazom zbrane a potvrdením o vypožičaní alebo prenájme zbrane, ktoré potvrdí policajný útvar, ktorý zbraň eviduje; túto zbraň je možné vypožičať alebo prenajať len na účely výkonu práva poľovníctva alebo na športovú streľbu. Potvrdenie sa nevyžaduje v prípade vypožičania alebo prenájmu zbrane od prevádzkovateľa strelnice, na ktorej sa streľba zároveň vykonáva. Držiteľ zbrojného preukazu, ktorému je zbraň vypožičaná alebo prenajatá, je povinný mať pri manipulácii so zbraňou okrem zbrojného preukazu aj preukaz zbrane a potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane. Držiteľ zbrane, ktorý vypožičal alebo prenajal zbraň, odovzdá po vrátení zbrane potvrdenie na policajný útvar, ktorý zbraň eviduje.

(8) Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 rokov; zveriť zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.

§ 69 Priestupky

(1) Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto

a) bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva, alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa tohto zákona,
b) poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 a 7, § 12 ods. 2 a 3, § 28 ods. 1 písm. b), m), n) a § 28 ods. 4 písm. b) a f),
c) urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde, alebo
d) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 50 000 Sk. Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.

(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva policajný útvar.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.38)

 


Žádné komentáře
 
Copyright © 2007 - 2009 drakenSE™, APU TN™, bnk.webgarden.cz